PUBLIKACE

na úvod

7 dokumentů

KARUSELOVÉ OBCHODY

Karuselové obchody

Anotace: Publikace vznikla z potřeby zpřehlednit a zpřístupnit problematiku karuselových obchodů, resp. podvodů. Karuselovým obchodům se zejména v posledních několika letech dostává velké pozornosti, a to jak na úrovni České republiky, tak i Evropské unie. Zvýšená pozornost plně koresponduje s rostoucími úniky při výběru daní v oblasti z daně z přidané hodnoty, které jen za rok 2014 v České republice dosáhli objemu přes 90 miliard korun, právě díky karuselovým obchodům.

Cílem je podat základní přehledné informace popisované problematiky a pochopit princip funkce karuselových obchodů s využitelností při daňových řízeních, ekonomickém chování (rozhodování), ale i jako prevence proti potencionálnímu porušení daňových zákonů s následným možným trestním řízením.

Autor: Dr. Ing. Vítězslav Hálek, MBA, Ph.D.

ISBN: 978-80-260-8316-0

Formát: PDF, 108 stran

Rok vydání: 2015 (první vydání)

Stáhnout e-knihu "KARUSELOVÉ OBCHODY" zdarma

Mgr. Denisa Hlinková, UK | 23.05.2016
celý text

Daňové úniky na DPH v řetězových a karuselových obchodech a jejich odraz v judikatuře

Diplomová práce na téma Daňové úniky na DPH v řetězových a karuselových obchodech a jejich odraz v judikatuře se věnuje velmi aktuálnímu tématu, kterým tato problematika bezpochyby je. Stěžejní část práce je věnována daňovým únikům, především pak popisu a vysvětlení struktur karuselových a řetězových uskupení, která se na daňových únicích v oblasti daně z přidané hodnoty podílejí nejčastěji. Práce předkládá i několik schémat, která slouží k lepšímu pochopení fungování a organizace obchodních struktur podílejících se na této nelegální činnosti. Další kapitola je poté zaměřena na soudní rozhodnutí, a to především Nejvyššího správního soudu České republiky a Soudního dvora Evropské unie. Role soudních orgánů je v této oblasti neopominutelná, neboť pomáhá formovat zákonnou úpravu, a podstatným je i závazný výklad nejasných nebo nejednoznačných pojmů, které se v legislativě nezřídka kdy vyskytují. Především činnost Soudního dvora Evropské unie je pro výklad pojmů unijního práva velmi významná. Vzhledem k národním odlišnostem je třeba sjednotit výklad unijních norem natolik, aby nebylo ohroženo fungování jednotného vnitřního trhu v rámci Evropské unie. V poslední kapitole se práce věnuje přehledu nástrojů umožňujících boj proti této nelegální činnosti a také je v ní zmínka o institutech mezinárodní a meziinstitucionální spolupráce. Největší prostor je zde věnován třem nejaktuálnějším, a dle názoru autora, i nejúčinnějším legislativním nástrojům českého práva. Jedná se o institut ručení za daň, přenesení daňové povinnosti (tzv. reverse charge), u kterého je snaha ze strany českého ministra financí o rozšíření napříč celým územím Evropské unie na veškeré obchodované komodity, a v neposlední řadě o nový institut kontrolního hlášení, od kterého si česká vláda slibuje největší přínos. Ten by měl být finančně nejvýhodnější a také by měl zamezit subjektům pokračovat v nelegální činnosti v oblasti daňových úniků. Přínosem této práce by mělo být poskytnutí komplexního přehledu o problematice karuselových a řetězových podvodů na DPH, dále také shromáždění judikatury a její přehledný výklad. Klíčová slova: daň z přidané hodnoty, daňový únik, karuselový podvod, řetězový podvod, judikatura, legislativní řešení.  


Martin Koza, MENDELU | 23.05.2016
celý text

Problematika podvodů na DPH a dopady navrhovaných legislativních opatření na hospodaření podnikatelských subjektů

Bakalářská práce se zabývá problematikou podvodů na dani z přidané hodnoty a opatřeními k jejich eliminaci. V úvodní části jsou popsána teoretická východiska a vymezeny základní pojmy problematiky. Dále jsou analyzovány jednotlivé typy daňových úniků a instrumenty k jejich potlačení. V závěru autor navrhuje několik vlastních doporučení a hodnotí jejich dopady na tuzemské podnikatelské subjekty.  


Ing. Mgr. Michael Šefčík, MUNI | 22.01.2016
celý text

Karuselové podvody

Cílem práce je navrhnout legislativní řešení, resp. z již navrhovaných vybrat taková, která by omezila a (pokud možno) i vymýtila karuselové podvody. V první kapitole je uvedena základní charakteristika DPH a je shrnut historický vývoj normativní regulace DPH na unijní úrovni. Ve druhé kapitole je vysvětlen princip karuselových podvodů. Třetí kapitola se zabývá současnými možnostmi potírání karuselových podvodů z pohledu judikatury Soudního dvora Evropské unie. Ve čtvrté kapitole jsou analyzovány a porovnávány jednotlivé návrhy řešení karuselových podvodů z hlediska jejich funkčnosti a případných nedostatků. Po provedené analýze a komparaci jsou pro praktickou aplikaci doporučena dvě řešení karuselových podvodů. 

[24/2015]
Evropský účetní dvůr | 15.12.2015
celý text

Zvláštní zpráva, Boj s podvody v oblasti DPH v rámci Společenství: jsou nutná další opatření

Audit se zabýval otázkou, zda EU účinně bojuje s podvody v oblasti DPH uvnitř Společenství. Účetní
dvůr zjistil, že systém EU není dostatečně účinný a je negativně ovlivněn nedostatkem srovnatelných údajů
a ukazatelů o podvodech uvnitř Společenství na úrovni EU. 


Jana Nekovářová, VŠE | 22.06.2015
celý text

Mechanismus reverse charge u daně z přidané hodnoty

Cílem práce je analyzovat využití mechanismu reverse charge ve společném systému daně z přidané hodnoty a posoudit, zda by bylo vhodné využít jej jako hlavní stavební prvek konečného režimu DPH. Mechanismus reverse charge plní hlavní funkci především v boji proti kolotočovým podvodům, se kterými se v současnosti potýkají všechny členské státy EU, proto je vyžadována úzká spolupráce daňových správ jednotlivých členských států. Mechanismus reverse charge má pozitivní vliv nejen na výši daňových příjmů státu, ale také na peněžní toky plátců daně. Závěrečná část práce porovnává dopad klasického systému odvodu daně a mechanismu reverse charge na peněžní toky podnikatelského subjektu, který působí na území České republiky.  


Mgr. Hana Elznerová, MUNI | 04.09.2013
celý text

Daňové delikty na úseku DPH

Práce je zaměřena na specifika dokazování v daňovém řízení ve vztahu k trestnému činu zkrácení daně. Vzhledem k nedostatku odborné literatury na toto téma, vychází práce kromě několika knižních zdrojů zejména z rozsudků Nejvyššího správního soudu i Evropského soudního dvora. Cílem bakalářské práce je popsat problematiku dokazování daňových deliktů ze strany správce daně a možné následné pokračování v postihu za daňový delikt v rámci trestního řízení. Práce měla poukázat zejména na složitou pozici správce daně při jeho argumentaci v souladu s platným právním zázemím a na značné odlišnosti v posuzování deliktu v průběhu daňového a trestního řízení.  


Ondřej Sehnal, MUNI | 14.05.2012
celý text

Karuselové obchody

Diplomová práce se zabývá problematikou Karuselových obchodů. Cílem práce je poskytnout doporučení týkající se boje s Karuselovými obchody. Práce je členěna na kapitoly. V první části jsou představeny relevantní aspekty daňové problematiky. Dále navazuje část věnující se dani z přidané hodnoty. Po rozebrání daňové teorie se práce věnuje daňovým únikům v obecné rovině a následně rozebírá jejich dělení. V této části je také poskytnut výčet vybraných daňových úniků. Hlavním bodem práce jsou kapitoly věnované samotným Karuselovým obchodům. Obsahem je jejich obecné vymezení, a rozbor judikatury a dalších dokumentů, které jsou s problematikou Karuselových obchodů spojené. V poslední části jsou poskytnuta doporučení pro možná řešení rozebíraného problému. Další doporučení jsou v různé míře nabídnuta v rámci celého textu. Přínos práce spočívá ve zhodnocení rizik pro daňovou teorii a praxi.